Khi nhận được thông báo và chỉ đạo của cơ quan chính quyền về việc cách ly tòa nhà, thực hiện phương án phong tỏa,...