Để hạn chế tranh chấp về kinh phí bảo trì giữa cư dân và chủ đầu tư (CĐT) nhà chung cư, với quy định pháp...
Theo Thông tư 07/2021/TT - BXD, từ ngày 15/8/2021, chỗ để xe nhà chung cư sẽ có một số thay đổi trong đó bãi bỏ...
 Với bài viết này, BHD Việt Nam sẽ làm rõ hơn cho Những Người thắc mắc và Quý bạn đọc quan tâm: Khái niệm về...
NHỮNG NGUYÊN TẮC CĂN BẢN ĐỐI VỚI BAN QUẢN TRỊ KHI QUẢN LÝ CHUNG CƯ. Đây là tổng kết một số điểm có tính nguyên...